Ambulante behandeling

Sommige jongeren hebben meer nodig dan alleen begeleiding en ondersteuning. Zij lopen op verschillende leefgebieden vast en kunnen hier niet zonder professionele hulp iets veranderen. Aan de hand hiervan wordt een passende behandeling ingezet. Veelal gaat het om jongeren uit multi-gestresseerde gezinnen waarbij alle gezinsleden vastlopen op meerdere levensdomeinen.

Er wordt gezamenlijk met het gezin(systeem) en verwijzer een perspectiefplan opgesteld. Middels diagnostisch onderzoek worden de problemen in kaart gebracht en een passend behandeladvies opgesteld. Verschillende methodieken, behandelingen en interventies worden ingezet zoals cognitieve gedragstherapie, traumabehandelingen, behandelingen gericht op het reguleren van stemming en emoties, Geweldloos Verzet, AR op Maat, competentie- en SOVA-training.

Daarnaast kan opvoedondersteuning, ouderbegeleiding of systeemtherapie ingezet worden. De ingezette hulp is gericht op het verminderen van de klachten, het vergroten van de competenties, zelfstandigheid en zelfredzaamheid zodat de jongeren kunnen deelnemen aan de maatschappij en uitstromen naar de maatschappij of terugkeren naar huis.

Wij bieden ambulante behandeling met een gemiddelde duur van 9 tot 12 maanden. Indien nodig wordt het traject verlengd.

Boomerang Zorg

Mail: info@boomerangzorg.nl
Algemeen nummer: 020 358 67 39
(Voor noodgevallen kies optie 1)

Vestiging Tijnmuiden 34
020 760 38 68

Vestiging Tijnmuiden 36
020 760 38 68

Vestiging Florijn 9
020 238 69 69