Visie en Missie

Boomerang Zorg biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen in de vorm van begeleiding, opvoedondersteuning, diagnostiek, behandeling en (crisis) verblijf. Boomerang Zorg is gespecialiseerd in het werken met complexe multi-problematiek en/of een licht verstandelijke beperking.

Boomerang Zorg werkt met verschillende methodieken en heeft als doel het vergroten van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het werken aan een positief toekomstperspectief. Er wordt gewerkt vanuit een positieve benadering want de ervaring leer dat dit het meeste oplevert, zowel voor de cliënt als het netwerk.
‘Want positieve energie komt altijd terug!’

Boomerang Zorg biedt samengevat het volgende:

Verblijf

 • Woongroep Amsterdam Westpoort of Amsterdam Zuid-Oost: verblijf met 24/7 begeleiding met een grootte van vijf tot tien jongens per groep. De jongeren worden geholpen om een gezond dagelijks ritme op te bouwen zoals een goed dag-/nachtritme, dagbesteding, voeding en ook bij de huishoudelijke taken krijgt de jongere ondersteuning. Verder wordt een vaste mentor aangewezen die het aanspreekpunt is voor de jongere en de jongere begeleidt in het proces.
 • Semi-zelfstandige woningen: De jongeren wonen met maximaal 3 jongeren zonder 24/7 begeleiding. De begeleiding is ambulant ingericht waarbij de mentor telefonisch in contact staat met de jongere en een aantal keer per week langskomt in de woning.
 • Crisisplekken: Wij bieden time-out plekken aan voor jongens tussen de 13 jaar tot 23 jaar, waarbij er sprake is van een crisissituatie in het gezin. Jongens kunnen voor een korte time-out periode op een crisisplek geplaatst worden om verdere escalatie thuis te voorkomen. Het traject voor crisis loopt maximaal 6 weken waarbij om de twee weken een evaluatie zal plaatsvinden om het verloop van de crisisplaatsing te bespreken. Als de crisisplaatsing op zijn einde loopt zal, mits de jongere niet terug kan naar huis of de jongere passend lijkt te zijn, gescreend of de crisisplaatsing over kan gaan in een reguliere plaatsing.
 • Logeerplekken: Om langdurig verblijf te voorkomen kan het belangrijk zijn om het gezin te ontlasten. Om deze reden kan het in specifieke situaties van belang zijn dat een jongere met regelmaat één of meerdere avonden per week bij ons kan logeren.

Ambulant

 • Ambulante begeleiding: Ambulante trajecten worden voor maximaal zes maanden ingezet. Na vijf maanden vindt een evaluatie van het traject plaats, het traject zal daarna worden afgesloten of in uitzondering verlengd worden. In de lijn met de visie, wordt er met ambulante begeleiding ingezet op de lichts mogelijke vorm van ondersteuning, niet langer dan nodig en zo dicht mogelijk bij het gezin. Er wordt uitgegaan van de kracht van het gezin en zoveel mogelijk van deze kracht uitgegaan. Een persoonlijk plan opgesteld wordt opgesteld waarin de doelen, voorwaarden en verwachtingen voor de jongere staan uitgeschreven. Verder zal afgesproken worden hoeveel uur per week en door wie de begeleiding plaats zal vinden.
 • Opvoedondersteuning: Opvoeden kan een lastige taak zijn. Soms hebben ouders specifieke vragen of problemen op het gebied van opvoeding en ontwikkeling. De opvoedingsondersteuning is gericht op de ouder(s). Zij krijgen praktische adviezen en vaardigheden, zodat zij snel zelf weer grip op de
  situatie krijgen.
 • Ambulante behandeling: Onder de eerdergenoemde psychische en/of psychosociale problematiek van de jongeren valt ADHD, ODD, (complexe) trauma, gedragsproblemen, schoolproblemen in combinatie met schoolverzuim/schoolweigering, problematisch middelengebruik, delinquentie, licht verstandelijke beperking, stemmingsproblematiek, emotieregulatie problemen, ouder-kind problematiek, ‘Kinderen van Ouders met Psychische Problemen’ (KOPP)/ ‘Kinderen van Ouders met Verslavingsproblemen’(KOV), problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Veelal komen de jongeren uit multi-probleem gezinnen waarbij alle gezinsleden vastlopen op meerdere levensdomeinen. Er wordt dan ook gezamenlijk met het gezin(systeem) en verwijzer een perspectiefplan opgesteld om een van de volgende methodieken/behandelingen/interventies toe te passen:
  • Cognitieve gedragstherapie (o.a. depressie, angstproblematiek, impuls- en psychosomatische problemen, opstandig en agressief gedrag, verslaving).
  • Traumabehandeling (o.a. EMDR)
  • Emotie- en stemmingsregulatie (o.a. AR op Maat)
  • Geweldloos Verzet
  • AR op Maat
  • Competentie- en SOVA-training
  • LVB-gerelateerde problemen
  • Opvoedondersteuning
  • Ouderbegeleiding
  • Systeemtherapie

Diagnostiek

 • Diverse vormen van diagnostiek kunnen aangevraagd worden en daarnaast kan er ook tijdens een traject de keuze gemaakt worden om diagnostiek uit te voeren.
  • IQ-onderzoek (vanaf 6jaar) (enkelvoudig)
  • Gedragsproblematiek/classificatie (DSM, uitgezonderd AS en het jonge kind 0-7 jaar